Copy Center MC Ninove | Mailing Company Ninove

Algemene voorwaarden

Mailing Company bv - Aalstersesteenweg 264 - 9400 Ninove - BE 0450 563 416

A. ALGEMEEN

Al de leveringen en uitgevoerde werken door Mailing Company bv zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk vermeld en uitdrukkelijk voor akkoord worden ondertekend door de zaakvoerder van Mailing Company bv.
Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document vermeld, gedrukt of geprint, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt.
Behalve tegengestelde en aangeduide vermelding, houdt elke bestelling de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en ontkenning van zijn eigen aankoops- en verkoopsvoorwaarden.

Instructies en uitvoeringsspecificaties moeten schriftelijk, per e-mail, via het contactformulier of de uploadpagina op onze website worden gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van mondelinge instructies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of verlies van, zendingen, materialen en goederen die voor, tijdens of na de verwerking aan ons zijn toevertrouwd of onder onze hoede zijn. De bewaring van goederen in afwachting van de levering of de afhaling, of de afwerking van een dossier, geschiedt dan ook op risico van de koper/klant of opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, door de zaakvoerder van Mailing Company bv voor akkoord ondertekend.

Voor goederen die langer dan de geplande verwerkingstijd bij ons zijn opgeslagen, kunnen wij zonder voorafgaande mededeling een bedrag voor opslag in rekening brengen, berekend per kubieke meter per dag.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn onze offertes vrijblijvend. Hoeveelheden en tarieven gelden als indicatie. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Al onze prijzen zijn contante prijzen, exclusief taksen, BTW en andere rechten die ten laste vallen van de koper, tenzij anders vermeld.

Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling in hoeverre de productie al dan niet reeds werd begonnen of indien we reeds kosten voor de bestelling maakten.

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

B VERWERKING MAILINGS

Bij machinale verwerking dient een voldoende meeraantal van het materiaal door de klant geleverd te worden om het verlies bij afstellen van de machines te compenseren.

De bij de aanlevering door de klant of derden opgegeven kwantiteiten, kwaliteit, codes en gegevens in het algemeen, worden voor kennisname genoteerd en verwerkt. Zij kunnen ons niet verbinden.

Overschotten na uitvoering van een verwerking worden op kosten van de klant teruggestuurd, tenzij hij uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Indien wij eveneens adressen leveren, zijn de voorwaarden van de leverancier van het adresbestand van toepassing. Adressen mogen niet worden doorgegeven aan derden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk zijn voor fouten, onvolledigheid of dubbel gebruik.

In geval ons een adresbestand wordt aangeleverd door de opdrachtgever of door een derde in opdracht van onze opdrachtgever, moet de opdrachtgever alle verplichtingen voldoen, vooropgesteld door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor het eventueel niet nakomen van deze verplichtingen. De kosten, verbonden aan deze wet, worden integraal door de opdrachtgever gedragen.

C. DRUK- OF PRINTWERK

Bij een personalisatie of ontwerp worden via e-mail of ander elektronisch medium proeven toegestuurd. De verbeteringen door de opdrachtgever aangestipt worden door Mailing Company bv aangebracht. Het terugsturen van een ondertekende proef of het doorgeven van de goedkeuring, op eender welke andere manier door de opdrachtgever aan Mailing Company bv ontslaat deze laatste van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van na of tijdens het drukken of printen vastgestelde fouten of weglatingen.
Mailing Company bv is niet verantwoordelijk voor fouten in bestanden die door de klant worden aangeleverd.

D. VERZENDING

De afgifte van zendingen, geheel of gedeeltelijk, aan nationale of internationale postdiensten dient in geen geval door ons bewezen te worden. Desgevallend zal de belanghebbende dienen te bewijzen dat de afgifte niet zou zijn gebeurd.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in het transport of voor vertraging in de uitreiking aan de geadresseerde door postdiensten.

Wij zijn niet aansprakelijk indien postdiensten, om welke reden dan ook, de verzending van poststukken weigeren. Desgevallend kunnen zonder beperking kosten die ons door de postdiensten of andere tussenpersonen worden aangerekend op de opdrachtgever worden verhaald.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van poststukken tijdens de behandeling door postdiensten.

De opdrachtgever waarborgt dat de inhoud van het geleverde materiaal niet onwettig, ontoelaatbaar of strijdig met de goede zeden is. Alle kosten of schade ten gevolge van inbreuken op deze waarborg zijn ten koste van de opdrachtgever.

Portkosten moeten ten minste twee dagen voor de voorziene dropdatum in ons bezit zijn. We behouden ons het recht voor om de opdracht niet af te werken, en tevens de mailing niet aan de postdiensten af te geven, tot zolang het volledige verschuldigde frankeerbedrag niet in ons bezit is.

E. BETALING

Particulieren dienen hun bestelling te betalen alvorens ze deze meenemen. Dit kan cash, via ons bancontacttoestel of online via een ontvangen betaallink. Facturen zijn betaalbaar ten laatste 8 dagen nà de factuurdatum, tenzij de vervaldatum een langere betalingstermijn aangeeft.

Klachten dienen ons te bereiken binnen de acht dagen nà factuurdatum per aangetekend schrijven. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van € 75. Van rechtswege zullen vanaf de vervaldag de verwijlinteresten van 1,5% per maand verschuldigd zijn zonder enige ingebrekestelling. Voor alle geschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde & 1e Kanton Vredegerecht te Aalst bevoegd..

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen aan de debiteur eisbaar.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

F. KLACHTEN

Een klacht dient, op straf van verval, aangetekend te gebeuren, binnen de 8 dagen na levering of, bij ontstentenis, binnen 8 dagen na verzending van de factuur. Bij gebreke aan een klacht volgens de hierboven gestelde specificatie, wordt de levering geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

Een klacht over een gedeelte van de prestatie kan niet worden ingeroepen om een factuur niet of laattijdig te betalen, in voorkomend geval kan enkel, na een geldige klacht, de betaling voor het betwiste gedeelte worden opgeschort.

In alle gevallen waar onze verantwoordelijkheid betrokken is, kan zowel tegenover de klant als tegenover derden, de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de prijs voor de betreffende prestatie. We vermelden hierbij uitdrukkelijk dat portkosten nooit deel uitmaken van het bedrag dat Mailing Company bv vraagt voor haar prestaties. Portkosten worden door Mailing Company bv enkel doorbetaald aan de postdiensten en kunnen dan ook nooit als schadevergoeding worden teruggeëist.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van de firma Mailing Company bv bevoegd.

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze geschillen, zelfs ingeval van vorderingen in vrijwaring of bij pluraliteit van verweerders.

Instagram